DEH

DEH

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: H ακτινογραφία και τα επίμαχα σημεία ενόψει εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: H ακτινογραφία και τα επίμαχα σημεία ενόψει εισαγωγής στο Χρηματιστήριο 
Η τιμή με την οποία θα εισαχθεί στο ΧΑ η μετοχή της εταιρίας θα ισούται με το 50% της τιμής κλεισίματος του τίτλου της ΔΕΗ 
Την επόμενη Δευτέρα 19 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στον Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τα  βασικά σημεία του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής της οποίας παρουσιάζει το World Energy News.
Σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το ενημερωτικό και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.
Σημειώνεται πως σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Χρηματιστηριακή.
Η τιμή εισαγωγής της μετοχής καθορίζεται με βάση το νόμο 4389 και την έκθεση αποτίμησης της Deloitte, σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 50% της τιμής κλεισίματος του τίτλου της ΔΕΗ.
Ωστόσο στο ενημερωτικό δελτίο υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο η διοίκηση της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και το 49% των μετοχών στους ιδιώτες επενδυτές της ΔΕΗ.
Πάντως, μία από τις πληροφορίες που μπορεί κάποιος να αντλήσει από το ενημερωτικό δελτίο και η οποία εντυπωσιάζει, έχει να κάνει με τις απαιτήσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που φθάνουν τα 634 εκατ. ευρώ.       
Σε ότι αφορά στο χρονοδιάγραμμα εισαγωγής, αυτό έχει ως ακολούθως:
•    Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017. Η Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς δίνει την έγκρισή της για το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής υπό την αίρεση πλήρωσης του κριτηρίου διασποράς.
•    Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.  Η δημοσίευση το Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία δικαιώματος αποκοπής. Την ίδια ημέρα θα γίνει η δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον τύπο.
•    Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Αποκοπή δικαιώματος της επιστροφής σε είδος.
•    Παρασκευή 16 Ιουνίου. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής σε είδος – record - date. Πίστωση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στους μετόχους της ΔΕΗ, όπως προέκυψαν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων.
•    Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017. Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 491.840.000 ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.  

Δικαιώματα  Μειοψηφίας  

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη  Γ.Σ. των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από 45 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Δ.Σ.
Η τιμή εισαγωγής της μετοχής στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α. ορίζεται η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που διενεργήθηκε σύμφωνα με το στοιχείο ε’ της παρ.1 του άρθρου 143 του Νόμου 4389, όπως δηλαδή προκύπτει από τη σχετική έκθεση αποτίμηση της Deloitte.
 
Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος  δανεισμός

Το συνολικό καθαρό χρέος του ΑΔΜΗΕ μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθε σε 204.042.000 ευρώ την 31.12.2016 έναντι 301.717.000 ευρώ την 31.12.2015 και 335.767.000 την 31.12.2014, σημαντικά βελτιωμένο λόγω των υψηλών ταμειακών διαθέσιμων της εταιρείας.  
Σημειώνεται ότι εντός του Μαρτίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ προέβη στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 337 εκατ. ευρώ.
Το δάνειο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου λήξεως το έτος 2021 με σταδιακές αποπληρωμές.
Για το εν λόγω δάνειο έχει χορηγηθεί εγγύηση από τη ΔΕΗ, η οποία θα ισχύει για όσο χρόνο η ΔΕΗ διατηρεί τον έλεγχο της συγγενούς, κατέχοντας, άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πλέον του 50% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ανήλθαν σε 443.823.000 ευρώ την 31.12.2016 έναντι 350.714.000 ευρώ την 31.12.2015 και 278.819.000 ευρώ την 31.12.2014.
Η σημαντική αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 59,2% την 31.12.2016 σε σχέση με το 31.12.2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιχορήγηση του έργου διασύνδεσης Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς εντός του 2016, καθώς και την αύξηση των προβλέψεων για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.  
Το συνολικό διαθέσιμο όριο άντλησης κεφαλαίου κίνησης της Συγγενούς διαμορφώθηκε την 31.12.2016 στα 47.015.000 ευρώ, ποσό που  έχει πλήρως αντληθεί.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην  δανειακών) ανήλθαν σε 1.014.479.000 ευρώ την 31.12.2016 έναντι 894.593.000 ευρώ την 31.12.2015 και 865.971.000 ευρώ την 31.12.2014.  
Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων κατά 13,4% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχρέωση καταβολής στη ΔΕΗ του προϊόντος μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Συγγενούς εταιρείας, ύψους 92.944.000 ευρώ (μερίσματα πληρωτέα), σύμφωνα με το νόμο 4389, στο φόρο ύψους 37.963.000 ευρώ που σχετίζεται με την εν λόγω συναλλαγή.
Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 151.996.000 ευρώ το 2016 έναντι 154.762.000 ευρώ το 2015 και 213.296.000 ευρώ το 2014.
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 61,1% το 2016 έναντι 58,5% το 2015 και 68,2% το 2014.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2016 ανήλθε σε 898.070.000 ευρώ έναντι 1.013.957.000 ευρώ την 31 .12.2015.
Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 115.887.000 ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο επιστροφής ισόποσου μερίσματος στη ΔΕΗ.  
Οι απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ ανέρχονταν σε 862.468.000 ευρώ το 2016.    

Ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης και αγωγή από τη ΓΕΝΟΠ

Αξίζει να σημειωθεί δε πως σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες για τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Ωστόσο, η διοίκηση προτίθεται να εξασφαλίσει το επιπλέον ποσό μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι είναι ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τραπεζικό ίδρυμα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης.
Επιπλέον, στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αναφορά στην αγωγή που έχουν καταθέσει η ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ και η ΠΟΣ - ΔΕΗ κατά της ΔΕΗ με αίτημα την καταβολή από την κρατική επιχείρηση στα ασφαλιστικά ταμεία που αποτελούν καθολικό διάδοχο του παλαιού ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΠ – ΔΕΗ), δηλαδή σε ΙΚΑ ΤΕΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ και πλέον ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, του ανεξόφλητου υπολοίπου του προβλεπόμενου στο ν. 2773/99 «παγίου πόρου» για τα έτη 2010 και 2011.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 634.813.378 ευρώ.
Πάντως, η εν λόγω αγωγή απευθύνεται κατά της ΔΕΗ και όχι κατά του ΑΔΜΗΕ. Δεν πιθανολογείται, όμως, η ευδοκίμηση της εν λόγω αγωγής, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο ενημερωτικό  δελτίο εισαγωγής της εταιρίας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: