DEH

DEH

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΔΕΗ: Τι αλλάζει με το νέο καταστατικό


της Μανταλένας Πίου

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο καταστατικό της ΔΕΗ, παράλληλα με την ενίσχυση της αυτοτέλειας του διευθύνοντος συμβούλου και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.


Το 35% των καθαρών κερδών θα είναι από εδώ και πέρα το μίνιμουμ μέρισμα που θα πρέπει να διανέμει η ΔΕΗ στους μετόχους της, ενώ από τα υπόλοιπα κέρδη ένα μέρος μπορεί να προορίζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Πρόκειται για δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο καταστατικό της ΔΕΗ, μαζί με την ενίσχυση της αυτοτέλειας του διευθύνοντος συμβούλου και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Οι αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ, που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται στην ατζέντα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΔΕΗ στις 23 Μαίου, η οποία έχει ως κεντρικό αντικείμενο την έγκριση της μεταβίβασης του 25% του ΑΔΜΗΕ στη “ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ", την νέα εταιρία του δημοσίου. Το νέο καταστατικό προβλέπει τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ της ΔΕΗ και του εκάστοτε διευθύνοντος συμβούλου με συγκεκριμένους στόχους και υποχρεώσεις για τον διευθύνοντα, καθώς και την προσαρμογή του σκοπού της εταιρίας προκειμένου να προστεθεί η διεξαγωγή μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και η παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της. Σε ότι αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο οι τροποποιήσεις του καταστατικού προβλέπουν ότι είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Επίσης προβλέπεται ότι μεταξύ της εταιρείας, και του Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση Διαχείρισης. Με τη Σύμβαση Διαχείρισης, που υπογράφεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η Σύμβαση Διαχείρισης καταγγέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί, σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων της, που δεν δικαιολογείται επαρκώς, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. Για πρώτη φορά, η ΔΕΗ είχε συνάψει συμβόλαιο με διευθύνοντα σύμβουλο επί θητείας του κ. Τάκη Αθανασόπουλου και είχε συνδεθεί με bonus αποτελεσματικής υλοποίησης των στόχων, όρος που δεν προβλέπεται σήμερα. Οσον αφορά στη διανομή μερίσματος, προβλέπεται ότι: «Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.». Κατάργηση θέσεων Καταργούνται 80 θέσεις εργασίας σε μονάδες της ΔΕΗ που αποσύρονται και συγκεκριμένα στον σταθμό Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι, καθώς και στις μονάδες 1, 2 και 3 του σταθμού Λαυρίου, τις μονάδες 3 και 4 του σταθμού Αλιβερίου και στον σταθμό ΛΙΠΤΟΛ. Οι εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές θα μετακινηθούν ή θα συνταξιοδοτηθούν εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Εν τω μεταξύ άλλα 154 άτομα πρόκειται να αποχωρήσουν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος μείωσης προσωπικού μέσω συνταξιοδότησης που είχε αποφασίσει η διοίκηση στις αρχές του χρόνου. Στους σταθμούς Αγίου Γεωργίου και ΛΙΠΤΟΛ θα παραμείνει προσωρινά μικρός αριθμός εργαζομένων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των διαδικασιών απόσυρσης, καθώς και για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Στη ΛΙΠΤΟΛ στην Πτολεμαΐδα θα παραμείνουν 28 άτομα και στον “Αγιο Γεώργιο” 27 άτομα. Τέλος, σε ότι αφορά το γενικότερο πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού της ΔΕΗ, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα 189 άτομα που είχαν λάβει ειδοποίηση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν και να λάβουν το ποσό των 15.000 ευρώ, αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υπέβαλαν 154 άτομα. Από τους υπόλοιπους 14 άτομα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις στη διοίκηση της επιχείρησης, ενώ μόνο 19 επέλεξαν να μην ακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: