DEH

DEH

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Μελέτες για τους κώδικες του target model και τον περιορισμό της θέσης της ΔΕΗ ανέθεσε η Κομισιόν.

Τροχάδην και με… εξωτερική βοήθεια από την πολύ έμπειρη διεθνή μελετητική εταιρεία «ΕCCO International Inc.» που έχει έδρα στις ΗΠΑ και διευθύνεται από τον Άλεξ Παπαλεξόπουλο, φαίνεται ότι θα τρέξει τους επόμενους μήνες η προετοιμασία για την υιοθέτηση του target model στην ηλεκτρική αγορά της χώρας μας.
Τo Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC) της Κομισιόν, στο οποίο έχει ανατεθεί από τις Βρυξέλλες η παροχή τεχνικής βοήθειας για να μπορέσει η χώρα μας να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις προσαρμογής στο target model, πραγματοποίησε διαγωνισμούς αναζητώντας ανάδοχο για τρία διαφορετικά παραδοτέα:
  • Το σχεδιασμό και την επεξεργασία των κωδίκων της χρηματιστηριακής αγοράς που έχει αναλάβει να «στήσει» ο ΛΑΓΗΕ
  • Το σχεδιασμό και την επεξεργασία των κωδίκων της αγοράς εξισορρόπησης που έχει αναλάβει να «στήσει» ο ΑΔΜΗΕ
  • Τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και την επεξεργασία μεθοδολογίας και προτάσεων για τον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress ανάδοχος και για τα τρία παραπάνω έργα αναδείχτηκε η ΕCCO International Inc, η οποία, πέραν της μεγάλης εμπειρίας που έχει διεθνώς σε τέτοια έργα, έχει επίσης καλή γνώση της ελληνικής αγοράς καθώς έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ΔΕΔΔΗΕ, τη ΡΑΕ κ.λπ.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε λεπτομερή σχεδιασμό των υπό δημιουργία αγορών, να φτιάξει τους αντίστοιχους  κώδικες και να περιγράψει τα δεδομένα ώστε να αναλάβουν μεγάλες εξειδικευμένες εταιρείες να δημιουργήσουν το απαραίτητο software λειτουργίας τους.
Οι υπογραφές για την ανάθεση πρόκειται «πέσουν» την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι μελέτες πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν την εκπνοή του 2017.
Υπενθυμίζεται ότι το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC), το οποίο είναι είναι το επιστημονικό και τεχνικό ερευνητικό ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας αναλάβει να παράσχει τεχνική βοήθεια στη χώρα μας, πραγματοποιεί και το ίδιο, με τα στελέχη του, μεγάλο μέρος των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσαρμογή στο target model.
Ας σημειωθεί επίσης ότι  η ΡΑΕ αποφάσισε pr;osfata την ανάθεση στην εταιρεία «ECCO International Inc.» του έργου «Εκπόνηση Μελέτης Επάρκειας Ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος παραγωγής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δεκαετίας».
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, εξαιτίας της ανάγκης σχεδιασμού κατάλληλου μηχανισμού αποζημίωσης ισχύος παραγωγής και για την συνδρομή/υποστήριξη σε κοινοποίηση του μηχανισμού αποζημίωσης προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κρίνεται σκόπιμο να εκπονηθεί μελέτη επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος παραγωγής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δεκαετίας, με σχετική ανάλυση λειτουργίας του συστήματος σε ωριαία κλίμακα και στοχαστικές παραμέτρους. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο σε θέματα ανάλυσης επάρκειας και ανάπτυξης συστήματος παραγωγής, όσο και σε αναλυτικές μεθόδους προσομοίωσης των ηλεκτρικών συστημάτων.
Με δεύτερη απόφασή της, η Αρχή ανέθεσε στην «Perrino & Sons, Inc.» την εκπόνηση μελέτης για τη βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δεκαετίας.
Οι βασικές προβλέψεις του target model
Η προσαρμογή της ελληνικής ηλεκτρικής αγοράς στο μοντέλο στόχο, το target model, σημαίνει πρακτικά τα εξής:
Θα υπάρξει σύζευξη της ημερήσιας αγοράς μας με την Ιταλική αγορά καταρχάς και εν συνεχεία με τη Βουλγαρική, ανάλογα με την ετοιμότητά της. Διευρύνεται έτσι η αγορά σε γεωγραφική κλίμακα, και μέσω των διασυνδετικών ροών, αμβλύνονται τοπικές στρεβλώσεις.
Παράλληλα, θεσμοθετούνται 4 αγορές και επεκτείνεται έτσι ο χρονικός ορίζοντας των συναλλαγών από αρκετά έτη έως τον πραγματικό χρόνο. Οι προμηθευτές θα μπορούν έτσι να διαχειριστούν το ρίσκο τους μέσα από την προθεσμιακή αγορά, να αναπροσαρμόζουν σταδιακά τις θέσεις τους, να διαμορφώσουν ένα φάσμα πιο ανταγωνιστικών προϊόντων για τους καταναλωτές. 
Επιπλέον, θα μπορούν να επεκταθούν και στη δραστηριότητα του aggregator, του φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης.
Αντίστοιχα, οι παραγωγοί θα μπορούν να συμμετέχουν σε ενδοημερήσιες αγορές και να προσαρμόζουν τις προσφορές τους σε δεδομένα πραγματικού χρόνου, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή πραγματικότητα όπου οι προσφορές τους βασίζονται σε εκτιμήσεις μεγεθών κατά την προηγούμενη ημέρα.
Έτσι, αναμένεται να αποτυπωθεί καλύτερα και η αξία της ευελιξίας των μονάδων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: